ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1978 από μια ομάδα ασθενών που αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα  συνασπισμού.
Αποτελείται από νεφροπαθείς  ασθενής που είναι σε αιμοκάθαρση μέσο τεχνικού νεφρού, σε περιτοναϊκή κάθαρση και σε μεταμόσχευση.
Στόχοι:
. αντιμετώπιση των προβλημάτων των νεφροπαθών, η συνεχής βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας  και η εξασφάλιση ανεκτικού βιοτικού επιπέδου.
. προσπάθεια κατανόησης των προβλημάτων τους από την κοινωνία καθώς και η ενημέρωση του κοινού για τα προβλήματα της νόσου με στόχο την συμπαράσταση και υποστήριξη των ασθενών.
. προβολή και διάδοση με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο του θεσμού της Δωρεάς Οργάνων.
. την συμμετοχή των εκπροσώπων της ΠΟΝ  σε κρατικούς, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς φορείς που αφορούν άμεσα τους νεφροπαθείς.
. την προώθηση επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με την ποιότητα ζωής των νεφροπαθών τελικού σταδίου δηλαδή υπό αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή και μεταμόσχευση.
Για την επίτευξη των πιο πάνω  στόχων η ΠΟΝ υλοποιεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου δράσεις όπως :
. Εκδηλώσεις, Συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, έκδοση ενημερωτικών εντύπων, ηλεκτρονική σελίδα, σελίδα Facebook, που έχουν στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία των νεφροπαθών αλλά και την προώθηση της Δωρεάς Οργάνων.
.Επικοινωνία και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, υπουργεία, κόμματα, Δήμους και υπηρεσίες για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν.
. Οργάνωση ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης που βοηθούν στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων της πάθησης στη καθημερινότητα των Νεφροπαθών.
. Επισκέψεις στους χώρους θεραπείας ( Μονάδες Αιμοκάθαρσης ) για την επίβλεψη, τον έλεγχο των κανόνων και των συνθηκών λειτουργίας αλλά και την απευθείας επικοινωνίας με τους Νεφροπαθείς με σκοπό την βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας αιμοκάθαρσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
. Ανάπτυξη προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προώθηση της απασχόλησης των Νεφροπαθών.
. Τoν συντονισμό εθελοντών.
. Προσπάθεια καθιέρωσης του θεσμού των κοινωνικών λειτουργών στις μονάδες τεχνικού νεφρού. Ο νέος νεφροπαθής ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά σε εντελώς ξένο προς αυτό περιβάλλον αντιμετωπίζει επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά και κυρίως οικογενειακά προβλήματα, για την επίλυση των οποίων χρειάζεται μια υπεύθυνη και επιστημονική στήριξη.
. Συμμετοχή σε ομάδες συνεργασίας και δράσεις που συνδιοργανώνονται με άλλους συλλόγους η φορείς που στόχο έχουν την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων σε Παγκύπριο επίπεδο.
.Την κατάργηση της τέταρτης βάρδιας σε όλες της μονάδες τεχνικού νεφρού, μιας βάρδιας που μόνο προβλήματα δημιουργεί.
. Την δημιουργία Αυτόνομης μεταμοσχευτική κλινικής με καθορισμό ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που θα ορίζει τις  προδιαγραφές λειτουργίας καθώς και η ύπαρξη του ανάλογου ελεγκτικού οργάνου, που θα ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και θα πιστοποιεί την καταλληλόλητά του.

 

 
 
 
Copyright ponrenal.org All rights reserved
FOLLOW US